• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płońsk 09-100 Płońsk, Pułtuska 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres  09-100 Płońsk ul. Pułtuska 39.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia wnioskowanych przez Panią/Pana spraw wynikających z kompetencji Gminy, które zostały określone w przepisach ustawowych lub w przepisach szczególnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy w Płońsku.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

 

 

 

Urząd Gminy w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu gminy w Płońsku

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03- 27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy w Płońsku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • zamieszczone na stronie materiały multimedialne nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word,

 

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy w Płońsku posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Płońsku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretarz Andrzej Stolpa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 23 662 56 35

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Płońsku mieści się w 2 budynkach. Budynek A nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek B posiada podjazd oraz toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych tylko przy wejściu do części konferencyjnej i ewidencji ludności.

Aplikacje mobilne

 • brak

 

XXIX Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (30.12.2020 r.)

XXVIII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (11.12.2020 r.)

 

XXVII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (30.10.2020 r.)

XXVI Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (17.09.2020 r.)

 

 XXV Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (22.08.2020 r.)

 

XXIV Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (14.07.2020 r.)

XXIII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (26.06.2020 r.)

XXII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (09.06.2020 r.)

XXI Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (08.05.2020 r.)

XX Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023  (27.03.2020 r.)

XIX Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (28.02.2020)

XVIII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (17.01.2020 r.)

XVII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (08.01.2020 r.) 

XVI Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (30.12.2019 r.) 

XV Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (17.12.2019 r.) 

XIV Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (28.11.2019 r.) 

XIII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (25.10.2019 r.) 

XII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (02.10.2019 r.) 

XI Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023 (27.09.2019 r.)


X Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 

IX Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 

VIII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 

VII Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 


VI Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

V Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

IV Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

III Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

II Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

I Sesja Rady Gminy Płońsk kadencji 2018 - 2023

 

 

1. Zapytania i interpelacje radnych - przejdź
 
 
2. Protokoły z posiedzień Rady Gminy oraz wykazy imienne głosowań - przejdź