wtorek, 29 październik 2019 13:54

Ogłoszenie o pierwszym naborze. Mój Prąd Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

 

Wniosek składany bezpośrednio przez mieszkańców, bez pośrednictwa gminy.

 

 Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd".

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

1

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych - o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. - 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

1.   Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na formularzu, właściwym dla danego konkursu w ramach programu priorytetowego.

2.   Formularz wniosku dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.

3.   Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd".

4.   Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w portierni w godzinach 8.00 - 15.00

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

 

Wnioskodawcy będą informowani drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie.

 

Alokacja:

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania - do 1 mld zł  Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji zgodnie z Programem priorytetowym „Mój Prąd”

Beneficjenci:

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Marcin Jamiołkowski, nr tel.: 22 45 90 387.

Read 777 times Last modified on wtorek, 29 październik 2019 14:06

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.