poniedziałek, 12 luty 2018 11:46

Wywiad z Wójtem Gminy Płońsk Aleksandrem Jarosławskim „czytaj więcej” Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

Rozsądne i racjonalne działanie zapewni gminie systematyczny rozwój

 

Osiągnięcia są możliwe dzięki ludziom, którzy się angażują w realizację zadań, inwestycji i spraw bieżących. Trudno jednoznacznie wskazać najważniejsze dokonania, gdyż wiele z nich zasługuje na to miano. Każda z inwestycji, cho­ciażby ta najmniejsza, przyczynia się do poprawy życia mieszkańców.

 

 

Rolą gminy jest stworzenie dobrych warunków dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy. Szansa dla gminy Płońsk to zapełnienie gminnej strefy ekonomicznej, a także wprowadzenie motywacyjnego pakietu rozwoju dla gminnych firm.

Udało się zainteresować inwestorów, gdyż dzięki Radzie Gminy Płońsk przyjęto główne kierunki rozwoju w Wielolet­nim Planie Inwestycyjnym, ujęto tereny w Studium i Planie Zagospodarowania Gminy - inwestorzy mogą uruchamiać działalność gospodarczą. Powstały za­kłady produkcyjne w miejscowościach: Siedlin, Bońki, Skarżyn, Poczernin, Kozi- miny, Szerominek i Brody. Dzięki zakła­dom produkcyjnym wpływają większe podatki, które przeznaczamy na inwe­stycje gminne.

 

Jakie cele stawia pan sobie do reali­zacji w najbliższym czasie?

Każda inwestycja jest inna i równie ważna. Chciałbym zrealizować te in­westycje, które są najważniejsze dla mieszkańców naszej gminy. To daje satysfakcję, że mieszkańcy i osoby z in­nych terenów doceniają moje starania oraz cieszą się z wykonanych i prowa­dzonych inwestycji. Muszę przyznać, że realizowanie wielu inwestycji w tym samym czasie jest trudnym zadaniem. Ważne jest rozsądne i racjonalne dzia­łanie, tak aby zapewnić całej gminie sys­tematyczny rozwój.

Jednym z ważniejszych planów inwe­stycyjnych w najbliższym czasie są dro­gi. Chcemy zrealizować zadania w za­kresie remontów przebudowy i budo­wy dróg gminnych, również przy współ­pracy z powiatem. Łącznie na poprawę nawierzchni dróg gminnych planujemy przeznaczyć około 4,5 min zł, na po­prawę w zakresie ochrony środowiska około 1,8 min zł, remonty w oświacie 300 tys. zł i budowę boiska sportowego w Słoszewie około 300 tys. zł.

Skąd pozyskuje pan środki na inwestycje w gminie?

Gmina Płońsk zrealizowała wiele in­westycji i nadal realizuje przy udzia­le środków zewnętrznych, głównie z RPO, PROW, Urzędu Marszałkowskie­go, POIG. Pomoc uzyskujemy też z in­nych instytucji, m.in. MEN, WFOŚiGW. Dzięki współfinansowaniu wykonali­śmy przede wszystkim: drogi, kanaliza­cję, przydomowe oczyszczalnie, świetli­ce wiejskie, szkoły, płace zabaw, boiska, zakup komputerów wraz z internetem dla mieszkańców.

Gmina jest członkiem Stowarzysze­nia Lokalna Grupa Działania - Przyja­zne Mazowsze, które daje możliwość pozyskania wielu środków pomoco­wych z PROW. Środki te spowodowały, iż prawie wszystkie budynki użyteczno­ści publicznej na terenie gminy zostały wyremontowane.

Co jeszcze wymaga zmian w pana gminie?

W gminie Płońsk istotne będą przede wszystkim inwestycje w utrzymanie i rewitalizację istniejącej infrastruktury. Chodzi tu oczywiście o remonty, naprawy, czy też rozbudowę tej infrastruktu­ry. Ważna będzie troska o to, aby to co już funkcjonuje od lat i wymaga pilnych remontów mogło funkcjonować dalej. Chcemy poprawić - stan budynków publicznych, remiz, budynku admini­stracyjnego, żeby lepiej służyć miesz­kańcom. Chcemy pobudować budynek komunalny dla mieszkańców i rodzin - oczekujących na lokal mieszkalny. Zabezpieczamy teren pod tą zabudowę i przygotowujemy dokumentację.

Chcemy żeby gmina Płońsk rozwijała się gospodarczo, ale również turystycz­nie, stąd kładziemy większy nacisk na promocję gminy. Organizujemy cyklicz­nie uroczystości poświęcone wyda­rzeniom z 1920 roku - obchody Bitwy Arcelińskiej wraz z inscenizacją oraz Płońskie Gminne Dożynki, w tym roku gmina Płońsk po raz trzynasty będzie obchodziła uroczystości dożynkowe.

 

 UWAŻAM, ŻE KAŻDA INWESTYCJA JEST WAŻNA, GDYŻ MAŁE RZECZY PROWADZĄ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU CAŁEJ GMINY

 

rozmawiała Ewa Ławnicka

Gospodarz

 

Read 1278 times Last modified on czwartek, 15 luty 2018 12:13

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.