Print this page
poniedziałek, 12 luty 2018 12:08

To był pracowity rok „czytaj więcej” Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

 

Gmina Płońsk zrealizowała inwestycje w wielu obsza­rach m.in.; budowa dróg asfaltowych, budowa i roz­budowa placówek oświatowych, doposażenie oraz remonty strażnic OSP i świetlic wiejskich, budowa placów zabaw, boisk, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, wszystkie miejscowości na terenie gminy Płońsk są w 100 proc. zwodociągowane.

Jednym z ważniejszych planów inwestycyjnych w 2017 roku to przede wszystkim zakup kotłów dla miesz­kańców gminy Płońsk.

 

10 lutego 2017 r. gmina Płońsk złożyła wniosek o do­finansowanie zadania pn.: „Ograniczenie emisji za­nieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Płońsk w 2017 roku” w ramach Programu „OA- 8 Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni".

Podpisano umowę dotacji na 15 kotłów: 10 gazowych, 3 na biomasę i 2 olejowe. Zrealizowane zadanie polegało na modernizacji indywidulanych źródeł ciepła tj. wymianie ko­tłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opa­lane biomasą. Właściciele nieruchomości objęci wnioskiem wymienili wszystkie paleniska węglowe.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz bu­dowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk".

Gmina Płońsk złożyła wniosek o przyznanie pomocy i 31 maja 2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk" dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudo­wą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną. - oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej­skich na lata 2014-2020. Dofinanso­wanie 63, 63 proc.

Zadanie polegać będzie na budowie 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Płońsk oraz 657 mb sieci wodociągowej w miejsco­wości Bogusławice.

"Przebudowa dróg gminnych w miej­scowości Skrzynki, gmina Płońsk"

21 lipca 2017 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji ze środków związa­nych z wyłączeniem z produkcji grun­tów rolnych na zadanie pn.: Przebu­dowa dróg gminnych w miejscowości Skrzynki. Dofinansowanie 50 proc.

W ramach zadania została wykonana droga o nawierzchni z mieszanki mine­ralno-bitumicznej, długość 1 302,5 mb.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- roboty przygotowawcze i rozbiór­kowe, roboty ziemne, podbudowa, na­wierzchnia, pobocze, zjazdy, odwodnie­nie, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto gmina Płońsk w 2017 roku wykonała w ramach środków wła­snych następujące drogi: Przebudo­wa dróg gminnych w miejscowości Cholewy i Wroninko.

Długość przebudowanych dróg na terenie dwóch miejscowości wynosi ponad 2,5 km. Drogi żwirowe prze­budowane zostały na nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Zakres rzeczowy obejmował wyko­nanie m.in. podbudowy nawierzchni, zjazdów, poboczy.

Przebudowa ciągów drogowych w miejscowości Wroninko, gmina Płońsk.

Długość przebudowanych dróg o na­wierzchni z mieszanek mineralno-bi­tumicznych wyniosła prawie 2 km.

Rozbudowa drogi gminnej Płońsk - Skarżyn - Wroninko nr300720W, na terenie gminy Płońsk w km 2+865,5 - 3+603,5.

Długość rozbudowanej drogi wy­nosi ponad 0,7 km. Zakres prac obej­mował uregulowanie stanu prawnego szerokości pasa drogowego. Zakres zadania obejmował roboty pomiaro­we, prace przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę ze stabilizacji, nawierzchnię z mieszanek mineralno -bitumicznych.

Kolejnym projektem jaki będzie re­alizowany w gminie Płońsk jest za­danie pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Słoszewo Ko­lonia”.

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope­racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo­łeczność” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Słoszewie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z tra­wy naturalnej wraz z niezbędną infra­strukturą i urządzeniami w miejscowo­ści Słoszewo Kolonia. Dofinansowanie w 100 proc.

 

Wydarzenia w gm. Płońsk

W 2017 roku, gmina Płońsk po raz dwu­nasty obchodziła uroczystości dożyn­kowe - 10 września. Dożynki Gminne są niezwykle ważne i wyjątkowe. Cie­szą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców oraz są wspaniałą okazją do integracji społeczności, promocji re­gionu oraz dobrej zabawy. Uroczystości związane z Dożynkami obchodzone były w Lisewie.

Równie ważnym wydarzeniem w gminie Płońsk, które wzbudza ogromne zainteresowanie są obchody Bitwy Arcelińskiej z 1920 r., w 2017 r. obchodziliśmy 97. rocznicę zwycięstwa.

Ponadto gmina Płońsk wraz ze Sta­rostwem Powiatowym w Płońsku i ościennymi gminami organizują co roku Marsz Gwiaździsty, w ramach którego miłośnicy turystyki rywalizują o tytuł Lidera Turystyki Powiatu Płoń­skiego.

 Gospodarz 01I18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 1044 times Last modified on czwartek, 15 luty 2018 12:12