czwartek, 15 luty 2018 14:06

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu „czytaj więcej” Featured

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

 

 

Gmina Płońsk ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 1. Cel projektu:

Celem projektu jest świadczenie usług społecznych oraz usług opieki zdrowotnej określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18.

 1. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 1. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu poprawy dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych;;
 2. Wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności;
 • Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;
 1. Działania wspierające opiekunów faktycznych;
 2. przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;
 3. działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia);
 • działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowe.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej,
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie lubuskim,
 2. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,
 3. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,
 4. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).
 5. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 1. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 

 1. Spełnienie wymogów formalnych
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim - 30 pkt
 3. Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III - max. 70 pkt.

 

Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnej koncepcji złożonej przez kandydata na partnera wraz z ofertą. W przypadku niezłożenia dokumentu wraz z ofertą, kandydat na partnera otrzymuje automatycznie 0 pkt w tym kryterium.

 

 

VII. Termin składania ofert

 

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 9 marca 2018 roku, do godziny 10.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki: 

Nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - pobierz 4 pliki

 

Read 797 times Last modified on czwartek, 15 luty 2018 14:26

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.