poniedziałek, 28 grudzień 2020 10:22

WAŻNA INFORMACJA Zmiana opłaty za odpady od 1 stycznia 2021 r.

Napisano przez:
Rate this item
(0 votes)

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy Płońsk XXVIII/185/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i ustalenia stawki tej opłaty.

od dnia 1 stycznia 2021 r. miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27 zł za osobę.

Jeżeli właściciel nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej, w wysokości 54 zł za osobę - przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.

Zgodnie z przyjętą uchwałą właścicielom nieruchomości przysługują ulgi:

 • ulga za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • ulga dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) - 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Co jest finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami?

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się  samofinansować, to znaczy wpływy od mieszkańców za gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokrywać jego realne koszty. Przeznaczanie opłaty na inne cele lub finansowanie systemu z innych źródeł jest niezgodne z prawem.

 • Blisko 97% kosztów  systemu  gospodarki odpadami w gminie Płońsk to koszty odbioru                         i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz kosztów  Punktu  Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Opłaty za te usługi ponoszone są na rzecz przedsiębiorstwa odbierającego odpady i prowadzącego PSZOK, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, które spełniło określone  w  postępowaniu przetargowym warunki.
 • Pozostałe 3%  kosztów  ponoszone  jest  na prowadzoną  edukację  ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz  na  obsługę  administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dlaczego opłata za gospodarowanie odpadami musi wzrosnąć?

Na opłatę za gospodarowanie odpadami ma wpływ kilkanaście czynników, które bezpośrednio determinują jej  wysokość, m.in.:

 • Wzrost wynagrodzenia    dla    wykonawcy  umowy  na  odbiór,  transport  i zagospodarowanie odpadów
  • Wzrost kosztów spowodowany jest m.in. ustawową zmianą wynagrodzenia - ze stałego miesięcznego  ryczałtu  na  wynagrodzenie  za  każdą  tonę odebranych odpadów
 • Znaczny wzrost masy odbieranych od mieszkańców odpadów
  • Z roku  na  rok  zwiększa  się  masa odpadów  wytwarzanych  przez  mieszkańców,   co znajduje odzwierciedlenie w kosztach całego systemu gospodarki odpadami
 • Brak lub minimalne dopłaty za surowce wtórne pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów
 • Wzrost kosztów związanych z ustawowymi zmianami uchwalonymi przez Sejm - należą do nich m.in.:
  • obowiązek odbierania odpadów bezpośrednio od  mieszkańca
  • zwiększenie liczby frakcji odpadów  zbieranych  selektywnie (bioodpady)
  • zakaz składowania  frakcji  energetycznej
  • skrócenie możliwość  magazynowania odpadów

Zmiany  w  przepisach  skutkują  wyższymi  kosztami  utrzymania  całego  systemu, co przekłada się bezpośrednio na wzrost opłaty ponoszonej przez mieszkańca.

 • Wzrost kosztów podstawowych, tj. płacy minimalnej, energii itp.

Reasumując, uchwalona zmiana stawki opłaty jest niezbędna, by pokryć wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

 

Zmiana deklaracji

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość, wniosek o ulgi), należy złożyć nową deklarację  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana stawek

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty  i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie musi składać nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Dokumenty do pobrania w linku poniżej: pobierz

 

Read 546 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.