Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku przypomina o konieczności rejestracji i wpisu do rejestru zakładów podlegającej Urzędowej Kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej oraz dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego (zbioru owoców, ziemiopłodów, zbóż, ziół, itp.).

Uprzejmie informujemy o realizowanych na terenie powiatu profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Badania przesiewowe można wykonać w ramach następujących programów profilaktycznych:

  • Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy,
  • Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy,
  • Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),
  • Program profilaktyki gruźlicy.

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

poniedziałek, 12 luty 2018 12:08

To był pracowity rok „czytaj więcej”

Written by

 

Gmina Płońsk zrealizowała inwestycje w wielu obsza­rach m.in.; budowa dróg asfaltowych, budowa i roz­budowa placówek oświatowych, doposażenie oraz remonty strażnic OSP i świetlic wiejskich, budowa placów zabaw, boisk, budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, wszystkie miejscowości na terenie gminy Płońsk są w 100 proc. zwodociągowane.

Jednym z ważniejszych planów inwestycyjnych w 2017 roku to przede wszystkim zakup kotłów dla miesz­kańców gminy Płońsk.

Rozsądne i racjonalne działanie zapewni gminie systematyczny rozwój

 

Osiągnięcia są możliwe dzięki ludziom, którzy się angażują w realizację zadań, inwestycji i spraw bieżących. Trudno jednoznacznie wskazać najważniejsze dokonania, gdyż wiele z nich zasługuje na to miano. Każda z inwestycji, cho­ciażby ta najmniejsza, przyczynia się do poprawy życia mieszkańców.

11.02.2018 odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Płońsk - Mistrzostwo Gminy Płońsk. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn:  Arcelin. Victoria Arcelin, Orzeł Siedlin, Skra Szerominek, Skra Szerominek 1 oraz Zryw Dalanówek.

 Organizatorzy cyklicznej imprezy charytatywnej pn. ”Bieg Powstania Styczniowego” tj. Stowarzyszenie Aktywnie Zakręceni im. Marka Kasprzaka, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płońsku oraz Leonard Milewski – Radny Powiatu Płońskiego, składają serdeczne podziękowania na ręce Pana Wójta Aleksandra Jarosławskiego i pracowników Urzędu Gminy w Płońsku za okazane wsparcie i bezinteresowną pomoc w przygotowaniach biegu.

 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMUJE

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Starostwo Powiatowe w Płońsku Wydział Architektoniczno-Budowlany prosi o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Płońsku na okres 14 dni, obwieszczenia Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo, gmina Płońsk”.

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Uprzejmie informuję, że w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu od lutego 2018 roku prowadzone będą następujące kierunki kształcenia:

 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (1 rok nauki)

Absolwent będzie umiał: pomagać podopiecznym w wykonywaniu czynności dnia codziennego (gotowanie, pranie, sprzątanie), czynności pielęgnacyjnych (mycie, czesanie), ćwiczeń rehabilitacyjnych, rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych, udzielać pierwszej pomocy, motywować podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, rozpoznawać i diagnozować ich potrzeby oraz dostosowywać dietę do stanu ich zdrowia.

 Możliwości zatrudnienia: domy opieki społecznej, oddziały szpitalne opieki długoterminowej, ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, oddziały psychiatryczne, ośrodki dla niewidomych i niesłyszących, świetlice środowiskowe, szkoły, ośrodki pomocy rodzinie, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.