Marianna Klimkiewicz 
pokój nr 9 wew. 42 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZADANIA SKARBNIKA GMINY

1. Opracowywanie wstępnego projektu budżetu Gminy oraz propozycji zmian do niego.
2. Opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
3. Monitorowanie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w kwestiach finansowych.
4. Prowadzenie księgowości Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwe księgowanie operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu Gminy.
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy.
5. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polegającymi zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Gminy,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
c) przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłaty zobowiązań.
6. Analiza wykorzystania środków budżetowych lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Gminy.
7. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
b) wstępnego badania legalności dokumentów dotyczących planów finansowych Gminy,
c) następnej kontroli operacji gospodarczych Gminy stanowiących przedmiot księgowań,
d) nadzorowanie pracy p[odległych mu stanowisk pracy.
8. Kierowanie, organizowanie pracy w podległych referatach oraz ustalanie w porozumieniu z kierownikami w/w referatów zakresu czynności dla poszczególnych pracowników.
9. Kontrola prawidłowego wykonywania przez podległych pracowników zadań wynikających z zakresu czynności.
10. Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.
11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów /dowodów księgowych/, zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji.
12. Czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową Gminy.
13. Nadzorowanie opracowywania zbiorowych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
14. Występowanie z wnioskiem do Wójta o przeprowadzenie kontroli finansowej, która nie leży w zakresie działania Skarbnika Gminy.
15. Nadzorowanie prowadzonych rozliczeń sołtysów z zebranych podatków.
16. Przedstawienie propozycji w sprawie tworzenia budżetów sołectw w ramach budżetu Gminy oraz udzielanie pełnych informacji i pomocy w planowaniu budżetu przez sołectwa.


NOTKA BIOGRAFICZNA

Pani Marianna Klimkiewicz poprzez swoją wieloletnią pracę w samorządzie wpływa na rozwój gminy Płońsk. Pracowała w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Nowym Mieście, następnie w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnych Szkół w Płońsku. W 1993 roku podjęła pracę  w Urzędzie Gminy w Płońsku, gdzie od 2004 roku pełni funkcję Skarbnika. W 2008 roku otrzymała honorowe odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” nadawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykonując swoje obowiązki dba o finanse gminy, dzięki czemu w  2012 i 2014 roku Gmina Płońsk została wyróżniona przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor w kategorii „Gmina dbająca o finanse mieszkańców”. W 2015 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wręczył Pani Mariannie Dyplom Uznania z okazji 25 – lecia samorządności z podziękowaniem za zasługi oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego. W 2017 roku z rąk Marszałka Adama Struzika otrzymała medal pamiątkowy „Pro Masovia”.