Zarządzenie Nr 1/I/2020

Wójta Gminy Płońsk

z dnia 7 stycznia 2020 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali użytkowych- świetlic wiejskich

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz z Uchwałą Rady Gminy Płońsk Nr XXVI/178/2012 z dnia  10 października 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zarządza się co następuje:

  • 1

Za wynajem na imprezy okolicznościowe, szkolenia, spotkania lokali użytkowych- świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Płońsk na okres do 3 dni ustala się następującą wysokość opłat:

- dla mieszkańców Gminy Płońsk- 2,60 zł za 1m2 + należny podatek VAT

- dla mieszkańców spoza terenu Gminy Płońsk- 3,60 zł za 1m2 + należny podatek VAT

- organizacje publiczne (OSP i stowarzyszenia) mające siedzibę na terenie Gminy Płońsk są

zwolnione z opłat.

  • 2

            Załącznik nr 1 do Zarządzenia określa dokładny metraż lokali użytkowych oraz kwotę ich wynajęcia.

  • 3

Oprócz opłat określonych w §1 Najemcę zobowiązuje się do ponoszenia opłat w okresie grzewczym tj. od 15.10. do 15.04.  za paliwo opałowe w kwocie 50,00 zł.

 

  • 4

Najemca zobowiązuje się uiścić kaucję w kwocie 500,00 zł.

  • 5

Traci moc Zarządzenie Nr 2/I/2017 Wójta Gminy Płońsk z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali użytkowych- świetlic wiejskich.

  • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2020

Wójta Gminy Płońsk

z dnia 7 stycznia 2020 r.

 

 

Wykaz opłat za lokale użytkowe

dla mieszkańców Gminy Płońsk

 

Świetlica Wiejska w Arcelinie – 115m2 x 2,6 = 299,0 zł netto +23% (68,77)= 367,77zł brutto

Świetlica Wiejska w Cempkowie- 156m2 x 2,6 = 405,6 zł netto + 23%(93,28)= 498,88zł brutto

Świetlica Wiejska w Krępicy – 169m2 x 2,6 = 439,4 zł netto+ 23% (101,06)= 540,46zł brutto

Świetlica Wiejska w Słoszewie – 126m2 x 2,6 = 327,6 zł netto+ 23% (75,35) = 402,95zł brutto

Świetlica Wiejska w Strachowie – 117m2 x 2,6 = 304,2 zł netto +23%(69,96) = 374,17zł brutto

Świetlica Wiejska w Szerominku – 100m2 x2,6 =260,0 zł netto +23% (60,00)= 320,00 zł brutto

  

 

Wykaz opłat za lokale użytkowe

dla mieszkańców spoza terenu  Gminy Płońsk

 

Świetlica Wiejska w Arcelinie – 115m2 x 3,6 = 414,0 zł netto +23% (95,22)= 509,22zł brutto

Świetlica Wiejska w Cempkowie- 156m2 x 3,6 = 561,6 zł netto + 23% (129,17)= 690,77zł brutto

Świetlica Wiejska w Krępicy – 169m2 x 3,6 = 608,4 zł netto + 23% (139,93)= 748,33zł brutto

Świetlica Wiejska w Słoszewie – 126m2 x 3,6 = 453,6 zł netto + 23% ( 104,33) = 557,93zł brutto

Świetlica Wiejska w Strachowie – 117m2 x 3,6 = 421,2 zł netto +23% (96,88) = 518,08zł brutto

Świetlica Wiejska w Szerominku – 100m2 x3,6 =360,0 zł netto +23% (82,8)= 442,8zł brutto

 

 

Świetlica w Skarżynie

 

Świetlica w Cempkowie 

Świetlica w Szerominie

Świetlica w  Słoszewie

 Świetlica Ćwiklin 

 

Świetlica Strachowo