Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 23 lutego 2024
Imieniny: Romana, Izabela, Damian
pochmurno
9°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

dotyczące wyborów uzupełniających ławników sądowych 

na kadencję 2024 - 2027

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku pismem z dnia 30 stycznia 2024 roku, nr. rej. OA.435.2.2024, stosownie do art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Gminy Płońsk wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027.

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Gminy Płońsk przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników:

1.    Do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 ławnik.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2024 – 2027 upływa w dniu 29 lutego 2024 roku.

Kandydatów na ławnika należy zgłaszać w siedzibie Urzędu Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, pokój nr 10, tel. 236625635, wew. 40.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył 30 lat,

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)    nie przekroczył 70 lat,

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)    duchowni,

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA! Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której  wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Płońsk, ul. Pułtuska 39, pokój nr 10, jak również na stronie www. plock.so.gov.pl w zakładce Ławnicy sądowi.

Do karty należy dołączyć:

1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

1.    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone data nie wcześniejszą, niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;

2.    imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z art. 162 § 7 i 8 u.s.p. koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a. u.s.p. koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                      /Włodzimierz Kędzik/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup