Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Kierownictwo Urzędu

Sekretarz Gminy Płońsk

Andrzej Stolpa

w. 38

sekretarz@ugplonsk.pl

Sekretarz Gminy Płońsk

Stanowiska bezpośrednio podległe:

Stanowisko ds. Administracyjno - Kadrowych i Obsługi Sekretariatu

budynek A w. 31

ugplonsk@ugplonsk.pl

 

Biuro Rady

 

Stanowisko ds. Obsługi Rady

budynek B w. 50

przewodniczacy@ugplonsk.pl

 

Stanowisko ds. Obsługi Technicznej Rady

budynek B w. 50

przewodniczacy@ugplonsk.pl

 ZADANIA SEKRETARZA GMINY

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, warunki  jego działania, a także organizując pracę w urzędzie gminy zajmuje się:

1. Kierowaniem  pracą  podległych  mu  wydziałów  i  pracowników  Urzędu oraz  nadzorowaniem pracy gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie powierzonych kompetencji;
2. Dokonywaniem okresowej oceny podległych pracowników;
3. Prowadzeniem  spraw  związanych  ze  szkoleniami  i  doskonaleniem
   zawodowym    pracowników;
4. Opracowywaniem zakresów czynności dla dyrektorów wydziałów;
5. Nadzorowaniem  prowadzenia  ewidencji  aktów  prawnych;                                                                                            
6. Organizowaniem  obsługi  prawnej  Rady  Gminy i Urzędu;
7. Nadzorowaniem  realizacji  uchwał  Rady  Gminy i zarządzeń Wójta;
8. Kontrolą  prawidłowego  wykonywania  przez  podległych pracowników
   zadań    wynikających    z  zakresu  czynności;
9. Stanem  realizacji  zadań  wynikających  z  zaleceń  pokontrolnych;
10.Monitorowaniem  zaopatrzenia  materiałowo  -  technicznego  na
   cele administracji    oraz  konserwacją  sprzętu  i  urządzeń  biurowych;
11.Organizacją sprawnego obiegu dokumentów oraz prawidłowej obsługi interesantów;
12.Obsługą  transportową  pracowników Urzędu Gminy;
13.Nadzorowaniem  gospodarowania środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie gminy na utrzymanie urzędu;
a  ponadto:   
- odpowiada za prawidłowe załatwianie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych
- inicjuje  usprawnienia  w funkcjonowaniu Urzędu;
- odpowiada  za  właściwe  przygotowanie  materiałów  pod  obrady  sesji,
- współdziała  z  organami  kontroli  zewnętrznej,
- zapewnia  obsługę  techniczno  biurową  narad  i  zebrań
  organizowanych  przez Radę i Wójta,
- przyjmuje  ustne  oświadczenie  ostatniej  woli  spadkodawcy,
- nadzoruje terminowość i jakość załatwiania skarg i wniosków,
- zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.